Napsali jsme v roce 2022

Vážení spoluobčané,

Léto se láme do své druhé poloviny a než se nadějeme, bude konec prázdnin a v září nás čekají volby do obecních zastupitelstev. Věřím, že k volbám dorazíte v hojném počtu, protože jedině tak můžete ovlivnit dění v našem městě a regionu.

Já končím své první funkční období v pozici zastupitele města Mšena. Po celou dobu jsme se společně s mými kolegy ze sdružení Pro Mšeno snažili aktivně pracovat ve prospěch vás všech. O všem podstatném jsme vás vždy informovali na stránkách měsíčníku Mšenska. Já jsem se často kriticky vyjadřoval k některým krokům vedení města.

Četl jsem názor člověka, jehož si vážím, že nesouhlasí se vzájemnou kritikou zastupitelů v novinách. Jenže opozice, kam jsme byli vyšachováni, moc nástrojů, jak prosazovat svoje názory a postoje, nemá. Naše sdružení dostalo od vás, občanů našeho regionu, jasný mandát k tomu, abychom se podíleli na vedení města. Přestože jsme získali stejný počet mandátů jako sdružení starosty, ctili jsme výsledky voleb - sdružení starosty dostalo o 11 hlasů více, a na pozici starosty jsme podporovali Martina Macha. I přes tuto naši vstřícnost jsme byli vyšachováni (více jsem o tom psal ve Mšensku č.1/2019), protože starosta moc dobře věděl, že nejsme a nebudeme poslušnými kývači, které on nazývá konstruktivními zastupiteli. Ti co mají jiný názor než on jsou nežádoucí rebelové a ničitelé všeho dobrého. O tom, že starosta tlačí své "správné" názory pouze na sílu 8 hlasů, svědčí odstoupení dlouholetého zastupitele Jirky Fanty. To je člověk, který nikdy nebyl silně kritický, ale naopak byl vždy příkladem konstruktivního zastupitele, který ze všech sil pracoval ve prospěch občanů. I proto, že nesouhlasil s tím, jak starosta narychlo a bez řádné diskuse protlačil svou vizi projektu "Studie Zahradní", složil svůj mandát zastupitele. A nikdo z vedení města mu za jeho dlouholetou práci nedokázal ani poděkovat! Je toto kritika starosty a koaličních zastupitelů? Asi ano, ale podle mne zcela oprávněná a názorně ukazující, jak si starosta představuje konstruktivní debatu a jak je "nakloněn" diskusi. Je dokonce natolik "vstřícný a demokratický", že nám, opozičním zastupitelům, chtěl zásadně omezit možnost diskutovat na jednáních zastupitelstva. To se starostovi naštěstí, díky svobodně smýšlejícímu zastupitelovi Tomáši Uhrovi, nepovedlo. Já mu za to touto cestou ještě jednou děkuji.

Ze zápisů z jednání zastupitelstva je zřejmé, že jsme v mnoha záležitostech hlasovali společně s vládnoucí koalicí, protože navržené akce byly ve prospěch občanů našeho regionu - mimo jiné například chodník v ul. Boleslavská, rekonstrukce ul. Na Tržišti, nákup nové hasičské cisterny, odvětrání kuchyně ZŠ, výměna topného systému v ZŠ a mnoho dalších. Ale na některé věci máme zkrátka jiný názor, a proto s nimi nesouhlasíme a musíme vám dát vědět proč. Z toho někdy vyplyne samozřejmě i kritika vedení města. To je práce opozice. Věřím, že díky vašim hlasům budeme po letošních volbách smět ukázat, že dokážeme být i ve vedení města.

Ano, jsem ke starostovi a jeho některým krokům kritický. I když kritický....... Například to, že nesouhlasím, aby se lampy VO nakupovali 4x dráž, než je nutné, to není ani tak kritika, jako odlišný názor na pořízení majetku města. Že nesouhlasím s tím, aby se na jedné straně ul. Stránecká opravila část komunikace na parametry dálnice za neuvěřitelnou cenu 5mil.Kč, na druhé straně ulice pouze obrusná vrstva včetně malého rozšíření za 2,5 mil.Kč a uprostřed zůstal starý povrch? Já jsem přesvědčený, že se dala ulice Stránecká opravit kompletně celá za 1/3 nákladů a i tak by sloužila dlouhá léta. O investici města v řádech desítek miliónu v lokalitě Na Čihadle jsem toho napsal víc než dost. O plánech starosty na stavbu sociálních bytů a knihovny v ul. Zahradní, kvůli čemuž ukončil působení v zastupitelstvu Jirka Fanta, také. My v lokalitě Zahradní vidíme jiné využití.

Že nechceme kamennou dlažbu v ulicích Mšena? Že nám vadí šikana našich občanů ze strany pracovníků Národního památkového ústavu bez jakékoli možnosti zastání od vedení města? To není ani tak kritika, jako spíš odlišný názor. A ne názor ojedinělý. Myslím, že i pro tyto "naše odlišnosti" spousta z vás naše sdružení volila. A my naše názory a vaše zájmy budeme prosazovat a hájit i nadále. Knihovna v ul. Zahradní? Ano, s tím nemáme problém. Ale sociální byty? Opravdu? Jen proto, že na to je možnost získat dotace? Myslím, že mnohem smysluplnější by bylo zde postavit bytový dům se startovacími byty pro mladé lidi ze Mšena, aby dosáhli na dostupné bydlení. Sice by to byla investice plně hrazená městem, ale podle mě mnohem výhodnější investice pro Mšeno, než někomu zhodnocovat cenu jeho pozemků na úkor občanů města, tak jak se tomu děje v lokalitě Na Čihadle.

Já i ostatní moji kolegové ze sdružení jsme samozřejmě připraveni a ochotni o všem diskutovat. Bohužel ale starosta slovo diskuse nezná. Respektive si vysvětluje jeho význam tak, že diskuse představuje pouze bezvýhradné odsouhlasení jeho názorů a představ. A to je potřeba změnit.

Vážení spoluobčané, budeme moc rádi, pokud naše sdružení ve volbách opět podpoříte svými hlasy. Mšeno si zaslouží změnu. A pozor, změna v našem podání neznamená v žádném případě překopání všeho od základů! Změna v našem podání je především o tom, že budeme víc zapojovat vás občany do rozhodování o zásadních otázkách města a budeme se mnohem víc snažit o všem diskutovat. Náš program vám představíme v příštím vydání Mšenska.

Děkuji vám za váš čas strávený čtením těchto řádek a přeji vám všem hezký zbytek léta.

Jiří Guttenberg st. - zastupitel za sdružení Pro Mšeno

Vážení spoluobčané,

Přináším Vám opět postřehy z jednání zastupitelstva

Březnové jednání zastupitelstva města se neslo především v duchu pomoci Ukrajině, která je zasažena válkou. V návrhu usnesení byly již připraveny částky a druhy pomoci tak, jak je schválila Rada města. My jsme byli samozřejmě pro, pouze jsme chtěli navrhnout jednu drobnou změnu. Tou změnou bylo to, že bychom neposílali 200tis.Kč na účet organizace Člověk v tísni, ale chtěli jsme tyto finanční prostředky přesunout do balíku, ze kterého budou podporováni naši občané, kteří pomohou s ubytováním uprchlíků. To se ovšem nesetkalo s pochopením starosty. A my jsme nechtěli kolem tohoto tématu vést zbytečně dlouhé diskuse a proto jsme návrh pomoci schválili tak, jak byl předložen. Důležité pro nás je to, že město v této nelehké situaci Ukrajině prokázalo solidaritu.

Pomoc Ukrajině byla asi hlavním bodem jednání zastupitelstva, ale projednávaly se samozřejmě i další body. Jedním z nich bylo schválení rozdělení dotací spolkům a organizacím v rámci Grantového řízení města. Tady bych chtěl poděkovat předsedovi grantové komise Jirkovi Guttenbergovi ml. a také všem členům komise za to, že se dokázali rychle sejít ještě před konáním zastupitelstva. Návrh rozdělení v rámci sportovních klubů byl bez připomínek, ale u návrhu pro ostatní spolky tomu tak nebylo. Kolega Václav Novák upozornil na to, že byla mezi žádosti zařazena také žádost útulku pro zvířata Dogsy z.s., který působí v Doksech. Vzhledem k tomu, jak jsou nastavena pravidla v "Zásadách pro poskytování dotací z Grantového fondu města Mšena", byla tato žádost zařazena mezi žádosti ostatních spolků ze Mšenska nesprávně. V průběhu diskuse vyšlo najevo, že se tak stalo na pokyn pana starosty. Byl proto změněn návrh usnesení a žádost spolku Dogsy z.s. byla z navrženého rozdělení financí vyřazena a finanční prostředky přerozděleny ostatním spolkům. Na to pak ještě v závěrečné diskusi reagoval kolega Martin Kauler, který byl ze změny usnesení zklamán. Navrhl jsem mu, aby předložil usnesení o přidělení samostatného finančního daru spolku Dogsy a.s., o kterém jsem mimo jiné přesvědčen, že pracuje s odloženými zvířaty velmi dobře. Na to ale reagoval velmi podrážděně pan starosta, který řekl, že si finanční podporu spolku Dogsy z.s. zařídí v Radě města. Při tom jsem přesvědčený, že většina zastupitelů by dar spolku Dogsy z.s. schválila bez problémů, protože v budoucnu určitě město bude jejich služeb využívat.

V diskusi jsem se ptal na jedno usnesení rady města. Tím usnesením byla schválena nabídka firmy TIMAO s.r.o. na zpracování technického návrhu dokumentace - ETAPA I. - vodohospodářská infrastruktura v lokalitě Na Čihadle. Můj názor na vynaložení 100 - 150mil.Kč na tuto lokalitu je známý. Nesouhlasím s tím. Ale mě spíš zajímalo, jaká byla nabízena cena za dokumentaci? A především mě zajímalo, proč tuto nabídku neschvalovalo zastupitelstvo města? Podle pořád platného usnesení musí veškeré investiční akce nad 200tis.Kč schvalovat zastupitelstvo města. A tak tu máme další porušení usnesení zastupitelstva města. Starosta se to sice snažil obhájit slovy, že ve schváleném rozpočtu je položka na projekty. To ale není pravda. V rozpočtu města je pouze položka "Nákup ostatních služeb". Nikde tam není uvedena přímo akce "ETAPA I. - vodohospodářská infrastruktura Na Čihadle". Je naprosto zřejmé, že starosta a členové rady města se rozhodli, že nebudou respektovat usnesení nejvyššího orgánu města - zastupitelstva. I pokud by cena projektu byla nižší než 200tis.Kč, konečná cena za celou akci bude určitě vyšší a investiční akce se vždy musí posuzovat vcelku (studie, projekt, realizace).

V diskusi se ještě projednávali možnosti parkování, ale v té už nezaznělo nic nového. Vedení města se tváří, že parkování řeší, i když já jsem přesvědčený o opaku. Co mě ale v diskusi hodně zklamalo, bylo vystupování kolegy Vaška Nováka a starosty. Jejich názorové střety v zastupitelstvu jsou vždy ostré. Ale to, co oba pánové předvedli tentokrát, bylo podle mne už za hranou. Asi poprvé Vám mohu s klidným svědomím říct, že pokud jste nedorazili, o nic jste nepřišli.

Jiří Guttenberg st. - zastupitel za sdružení Pro Mšeno

Vážení spoluobčané,

Tentokrát Vám výjimečně nepřináším postřehy z jednání zastupitelstva, protože jsem v době jeho konání byl na dovolené.

V únorovém vydání Mšenska jsem zaznamenal reakci kolegy zastupitele Nováka na můj lednový příspěvek. Vzhledem k několika nepřesnostem v článku pana zastupitele Nováka si dovolím ještě mou krátkou reakci.

Bohužel kolega Novák vůbec nepochopil, že jsem nekritizoval jeho hlasování společně s vládnoucí koalicí. Jak jsem sám v článku zmiňoval, hlasovali jsme v minulosti společně s koalicí pro schválení spousty akcí také. Já jsem zmínku o tom, že kolegu Nováka starosta pochválil za zodpovědné hlasování, nemyslel jako kritiku. Chtěl jsem především poukázat na pokrytectví pana starosty, který jinak pro kolegu Nováka na jednáních ZM moc pochopení nemá a pak ho najednou chválí veřejně v novinách. Sám kolega Novák ve svém článku přiznává, že ho slova pochvaly od pana starosty moc nepotěšila.

Kolega Novák označil v článku mě a moje kolegy ze sdružení jako jednotlivce a skupinu, kteří si myslí, že máme jediní patent na správná řešení. Tak to samozřejmě není. Naštěstí Vám pravidelně prezentujeme naše postoje a názory a tak věřím, že většina z Vás si o tomto tvrzení udělala obrázek sama. My v našem sdružení preferujeme svobodu hlasování a je lehce zjistitelné, že ve spoustě případů hlasujeme rozdílně. Nikdy jsme se kvůli tomu nepohádali a naopak se pořád navzájem plně respektujeme. A stejně tak jako respektuji moje kolegy ze sdružení, respektuji také rozdílný postoj v hlasování u kolegy Nováka.

Závěrem ještě upřesním, že souhlasíme s kolegou Novákem ohledně názoru na to, že památky by se měly zachovávat. To jsme prezentovali i na jednání ZM, kde se akce "mostek v Ráji" schvalovala. Nehlasovali jsme pro především z toho důvodu, že nikdo neřešil, proč k havárii došlo a také proto že, podle nás tato akce mohla ještě počkat a nemusela se řešit okamžitě. Náhradní přístup do lokality byl zajištěn a mohlo se nějakou dobu počkat, zda nebude třeba vypsána nějaká forma dotace. Dělá se to tak ostatně i u jiných akcí.

Také Vás chci ubezpečit, že mnou uváděná úspora u nákupu stožárů a svítidel není v žádném případě zavádějící, jak píše kolega Novák. Mnou uvedená čísla jsou naprosto reálná! Já se totiž v branži pohybuji a vím přesně, co tyto akce obnáší! Když jsem úsporu počítal, vytáhl jsem z rozpočtu pouze ceny stožárů a svítidel. Ceny demontážních či montážních prací jsou totiž plus mínus stejné bez ohledu na to, zda stavím stožáry dražší či levnější. Já bych si Vám nikdy nedovolil populisticky podsouvat nereálná čísla.

Jiří Guttenberg st. - zastupitel za sdružení Pro Mšeno

Vážení spoluobčané,

V minulém vydání Mšenska jste si určitě všichni přečetli článek od Martina Bauera - starosty Chorušic o uzavírce komunikace II/273, která trápí většinu z nás. Já když jsem se dozvěděl o přesném rozsahu uzavírky a délce jejího trvání, okamžitě jsem sedl k počítači a napsal jsem žádost na vedení Středočeského kraje a vedení Krajské správy a údržby silnic výzvu, aby došlo k úpravě omezení a návrh na etapizaci uzavírky. Jak zmínil ve svém článku Martin Bauer, také díky mému apelu se situace začala řešit a bylo přislíbeno, že dojde k dočasnému posunutí zákazových značek tak, aby se z Velkého Újezdu dalo projet do Nebužel a totéž obráceně. To se bohužel dosud nestalo, protože by se prý znovu muselo stanovit nové dopravní značení objízdných tras.

Můj první návrh zněl tak, aby kraj práce rozdělil na etapy a jako první etapu aby provedl tu od přejezdu u Vodojemu za první odbočku na Velký Újezd. To by se podle mne dalo zvládnout do konce června. Pokud by se to povedlo, mohli by naši občané využít trasu Stránka-Choroušky-V.Újezd a dále pokračovat směr Mělník. Již asi každý z Vás využil současnou objízdnou trasu přes Kokořínský důl. V týdnu to ještě jakž takž jde, ale o víkendu tam jízda znamená cestu peklem. Došlo tam již k několika nehodám a bude zcela jistě docházet k dalším, pokud se nic nezmění. A v čase letních prázdnin to tak bude každý den. Na to jsem představitele Stč. Kraje a KSÚS upozorňoval.

Protože se do dnešního dne (18.5.2022) vůbec nic nestalo a k posunutí zákazu vjezdu nedošlo, obrátil jsem se znovu na představitele Stč. Kraje a KSÚS. Ovšem nyní jsem je už vyzval k zastavení stavby! Jsem přesvědčený, že tato stavba byla připravena špatně a zadavatel stavebních prací vůbec nedomyslel, co způsobí, když odkloní veškerou osobní a autobusovou dopravu na Kokořínskou dolinu.

Je obrovská škoda, že tento problém neřeší od začátku daleko razantněji vedení města. Já jsem přesvědčený, že v momentě, kdy se ukázalo, co uzavírka komunikace II/273 přináší za problémy, mělo dojít ke schůzce s hejtmankou, radním pro dopravu, ředitelem KSÚS a zhotovitelem, na které by se ještě dala situace změnit a vymyslet přijatelnější řešení pro všechny zúčastněné. Jenže pokud vedení města nechce vidět problémy s provozem a parkováním automobilů v našem městě, tak pravděpodobně nevidí ani problémy s automobilovou dopravou na objížďce přes Kokořínský důl.

Před necelými čtyřmi lety jsem po volbách do obecních zastupitelstev psal o tom, že jsme si s vysokým počtem hlasů od Vás, občanů, zasloužili být ve vedení města (požadovali jsme 1 místo v Radě města a pozici místostarosty). Psal jsem také o tom, že jsou v našem sdružení odborníci, kteří by byli pro město užiteční. Jenže máme v některých ohledech odlišné názory než současné vedení města, což je pro ně nepřijatelné. Jsem přesvědčený, že pokud bychom byli ve vedení města, tato situace s půlroční objízdnou trasou přes Kokořínskou dolinu by nikdy nenastala!

I když můj hlas zastupitele nemá váhu jako hlas radního či místostarosty nebo dokonce starosty, peru se za Vás ze všech sil. Samozřejmě zatím netuším, jak zapůsobí moje výzva k zastavení prací, ale moc šancí si nedávám. Proto Vám chci doporučit, abyste objízdnou trasu přes Kokořínskou dolinu využívali o víkendech (v létě pak každý den) pouze v ranních a večerních hodinách. Během dne pak doporučuji spíše využít trasu přes Mělnické Vtelno, Chorušice a Stránku. Je to sice cca o 6km delší, ale časově stejné a v případě plné turistické sezóny určitě rychlejší a především bezpečnější. Myslete na to, a pokud využijete přece jen trasu přes Kokořínskou dolinu, buďte za volantem velmi opatrní a pozorní. Přeji Vám všem bezpečnou a klidnou jízdu.

Jiří Guttenberg st. - zastupitel za sdružení Pro Mšeno